Động thái mới nhất của HAGL cho thấy bầu Đức muốn giữ quyền quyết định đối với các vấn đề quan trọng tại Nông nghiệp HAGL.

Ngày 14/9, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã thông báo đăng ký mua 24 triệu cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico). Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ ngày 19/9 đến 18/10 bằng phương thức thỏa thuận.

Trước khi giao dịch, lượng cổ phiếu HNG mà HAGL nắm giữ là 488.665.840 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 55,1%. Nếu mua thành công, HAGL sẽ tăng sở hữu lên 512.665.840 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 57,81%.

Đáng chú ý, mục đích thực hiện giao dịch của HAGL là “chuyển nhượng cổ phiếu của công ty con về công ty mẹ để đáp ứng nhu cầu quản lý của Công ty”.

Động thái mới của HAGL: nước cờ “cao tay” của bầu Đức? - 1

HAGL của bầu Đức muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại Nông nghiệp quốc tế HAGL để giữ quyền quyết định những vấn đề quan trọng

Cũng trong thời gian gần đây, HAGL Agrico đã gửi thông báo lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành riêng lẻ trên 87,4 triệu cổ phiếu với giá 16.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của HAGL Agrico sẽ là 974.243.895 cổ phiếu. Với 488.665.840 cổ phiếu đang sở hữu, tỷ lệ nắm giữ của HAGL tại công ty con này sẽ giảm xuống còn gần 50,16%.

Theo qui định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều lệ của HAGL Agrico, với tỷ lệ nắm giữ trên 51%, HAGL sẽ có quyền quyết định: tiến hành cuộc họp Đại hội cổ đông; thông qua các nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; thông qua báo cáo tài chính năm, kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty; miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc (Tổng Giám Đốc).

Như vậy, nếu HAGL mua thành công 24 triệu cổ phiếu HNG đồng thời HAGL Agrico cũng phát hành thành công 87,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ, thì tỷ lệ sở hữu của HAGL tại HNG sẽ là 52,62%. Tỷ lệ này là đủ để HAGL của bầu Đức có được quyền quyết định các vấn đề trên tại HAGL Agrico.

Động thái mới của HAGL: nước cờ “cao tay” của bầu Đức? - 2

Bầu Đức và tỷ phú USD Trần Bá Dương hợp tác để phát triển nông nghiệp

Ngày 03/08/2018, THACO đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược với HAGL để đầu tư vào 2 công ty là HNG và HAGL Myamar. Đối với HNG, thông qua Hợp đồng mua bán Trái phiếu chuyển đổi HNG chưa phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu (để cấn trừ khoảng nợ trên) và thông qua nghiệp vụ mua cổ phiếu, THACO và nhóm cổ đông của THACO sở hữu 35% HNG với tổng số vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng.

Cũng theo qui định của Luật doanh nghiệp 2014, đối với các nghị quyết về loại cổ phần, số lượng cổ phần chào bán, thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, tổ chức, giải thể công ty… thì điều kiện thông qua là phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Như vậy, khi THACO và nhóm cổ đông nắm giữ 35% vốn của HNG như đã cam kết trong chiến lược hợp tác, bầu Đức sẽ không còn nắm quyền tự quyết hoàn toàn tại HAGL Agrico như trước đây.

Theo 24h